Bài giảng trước Hoàn thành và tiếp tục  

  [Buổi 5] 5.3. Part 5,6 - Thực hành dịch câu nhanh, gọn, lẹ

Nội dung bài giảng bị khóa
Nếu bạn đã đăng ký, bạn sẽ cần phải đăng nhập.
Đăng ký khóa học để mở khóa