Bài giảng trước Hoàn thành và tiếp tục  

  [Buổi 6] 6.1. Part 6,7 - Cách đọc lướt lấy ý chính

Nội dung bài giảng bị khóa
Nếu bạn đã đăng ký, bạn sẽ cần phải đăng nhập.
Đăng ký khóa học để mở khóa