CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  0. Hướng dẫn học
Có sẵn Ngày
Ngày sau khi bạn đăng ký
  UNIT 1: Verb - Động từ
Có sẵn Ngày
Ngày sau khi bạn đăng ký
  UNIT 2: Verb phrase - Cụm động từ
Có sẵn Ngày
Ngày sau khi bạn đăng ký
  UNIT 3: Noun (Danh từ )
Có sẵn Ngày
Ngày sau khi bạn đăng ký
  UNIT 4: Noun Phrase (Cụm danh từ)
Có sẵn Ngày
Ngày sau khi bạn đăng ký
  UNIT 5: Adjective: tính từ
Có sẵn Ngày
Ngày sau khi bạn đăng ký
  UNIT 6: Adjective phrase – Cụm tính từ
Có sẵn Ngày
Ngày sau khi bạn đăng ký
  UNIT 7: Adverb - trạng từ
Có sẵn Ngày
Ngày sau khi bạn đăng ký
  UNIT 8: Adverb Phrases Cụm trạng từ
Có sẵn Ngày
Ngày sau khi bạn đăng ký
  UNIT 9: Preposition: giới từ
Có sẵn Ngày
Ngày sau khi bạn đăng ký
  UNIT 10 : PREPOSITION PHRASE - CỤM GIỚI TỪ
Có sẵn Ngày
Ngày sau khi bạn đăng ký
  UNIT 11: Những từ dễ nhầm lẫn
Có sẵn Ngày
Ngày sau khi bạn đăng ký
  Test 1 - 10 Làm trước khi đi thi thật
Có sẵn Ngày
Ngày sau khi bạn đăng ký